Cargando Eventos
  • Este evento ha pasado.

Objectiu general

La persona que opte a este certificat ha de ser capaç de comprendre una àmplia gamma de textos llargs i complexos, i de reconéixer-ne el sentit implícit. Ha de poder expressar-se amb fluïdesa i espontaneïtat sense haver de buscar d’una manera molt evident paraules o expressions. Ha de poder utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics i professionals.

Ha de poder produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos, i ha de demostrar un ús controlat d’estructures organitzatives, de connectors i de mecanismes de cohesió.

Objectius específics:

Comprensió oral: És capaç de comprendre discursos llargs, sobre temes abstractes o complexos, relacionats amb la vida personal, social, acadèmica o professional, encara que no estiguen ben estructurats i no siguen de la seua especialitat, i que les relacions només siguen implícites i no estiguen assenyalades explícitament.

Comprensió lectora: Pot fer exposicions clares i ben estructurades sobre temes complexos, i desenrotllar i confirmar els seus punts de vista amb idees complementàries, justificacions i exemples adequats.

Expressió oral: És capaç d’expressar-se espontàniament i amb fluïdesa, i de dirigir i estructurar el discurs d’acord amb la situació. Pot utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç amb finalitats socials i professionals, i amb una entonació adequada. Pot formular, de manera precisa, idees i opinions i relacionar hàbilment la seua contribució al discurs amb la dels altres interlocutors.

Expressió escrita: Pot escriure textos descriptius i narratius de ficció clars, detallats i ben construïts (amb un estil segur, personal i natural adequat al lector a qui van dirigits), i pot exposar per escrit, clarament i de manera ben estructurada, un tema complex i subratllar-ne les idees principals.

Breu descripció

L’alumne  que curse el nivell mitjà, quan finalitze el curs han de ser capaç de comprendre una àmplia gamma de textos llargs i complexos, i de reconéixer-ne el sentit implícit. Ha de poder expressar-se amb fluïdesa i espontaneïtat sense haver de buscar d’una manera molt evident paraules o expressions. Ha de poder utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics i professionals. Ha de poder produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos, i ha de demostrar un ús controlat d’estructures organitzatives, de connectors i de mecanismes de cohesió.

PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA

El curs té una durada total de 48h i es realitza de forma intensiva. Totes les sessions son de 2 hores i 30 minuts. Es farà, del 14 de Setembre al 17 de Novembre, els dijous i divendres, en horari de mati, de 10 a 12’30 hores.

Classes:

14 de setembre La llengua oral, frases fetes i refranys
15 de setembre L’article, l’accentuació i la dièresi
21 de setembre La narració i els verbs
22 de setembre L’apòstrof, la contracció, la h, r, rr i k
28 de setembre El text descriptiu i els signes de puntuació
29 de setembre La derivació, formes no personals, la l, ll, l·l, tl, tll, m, ny
5 d’octubre Les instruccions, l’ús del guionet, composició de textos, i els pronoms febles
6 d’octubre Flexió verbal, b,p,d,t,g,c
12 d’octubre** (possible modificació) Text expositiu, combinació de pronoms febles.
13 d’octubre Flexió verbal, l’ús de la b i v
19 d’octubre L’argumentació, préstecs, barbarismes i vulgarismes
20 d’octubre Relatius, interrogatius, futur i condicional, s,c,z,ss,ç
26 d’octubre El text administratiu, nominalització, abreviació.
27 d’octubre Preposicions, j,g,tg i tj
2 de novembre Text periodístic, la llengua estàndard, mots patrimonials i cultismes
3 de novembre Simulació d’examen part 1 (I)
9 de novembre Simulació d’examen part 1 (II)
10 de novembre Dubtes
16 de novembre Simulació d’examen part 2 (I)
17 de novembre Simulació d’examen part 2 (II)